Screen Shot 2017-09-07 at 10.41.28

Podjetje Sport-Mark d.o.o., Vosek 26c, 2231 Pernica, skladno z Zakonom o športu in Pravili o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, sprejema naslednji

 

PRAVILNIK O PRIDOBITVI USPOSOBLJENOSTI

IFPA OSEBNI TRENER – STROKOVNI DELAVEC V ŠPORTU 2 STOPNJA

 

 1. člen

vsebina pravilnika

 

S tem pravilnikom se določi način izvajanja strokovnega usposabljanja, imenovanje in sestava komisij, postopek preverjanja, postopek priznavanja strokovnega usposabljanja, izdaja potrdil o uspešno opravljenem usposabljanju ter preizkusu znanja.

 

Za izvajanje strokovnega usposabljanja se uporabljajo veljavni predpisi iz področja športa (Zakon o športu ter Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu).

 

 1. člen

namen pravilnika

 

Namen tega pravilnika je preko praktičnega in teoretičnega strokovnega usposabljanja usposobiti strokovni kader z veljavno strokovno usposobljenostjo, ki bodo po usposabjanju sposobni sami oblikovati vadbeni program ter ga zasnovati skladno s potrebami in cilji posameznika.

 

 1. člen

izvajalec strokovnega usposabljanja

 

Izvajalec strokovnega usposabljanja je podjetje Sport-Mark d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec), ki izvaja usposabljanje kot partner Mednarodne zveze strokovnjakov fitnesa (International fitness professional asocciation).

 

 1. člen

strokovno usposabljanje

 

Strokovno usposabljanje po tem pravilniku pomeni strokovno usposabljanje za naziv, priznan po sklepu Strokovnega sveta RS za šport in sicer:

 

strokovni delavec 2 – naziv »inštruktor fitnesa« strokovni delavec

 

Izvajalec usposabljanja za naziv strokovni delavec 1 ne izvaja, temveč se vsa znanja, ki so zahtevana in potrebna za naziv prve stopnje, skladno s Pravilnikom o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, kandidatom podajo tekom usposabljanja za naziv strokovni delavec 2.

 

Strokovno usposabljanje sledi slovenski zakonodaji ter temelji na priznanih mednarodnih in evropskih standardih (EuropActive, standard EQF4) ter znanstveno potrjenih informacijah, ki se redno osvežujejo glede na razvojne trende in nova dognanja na področju fitnesa.

 

 

 1. člen

prijava na usposabljanje

 

Izvajalec objavi razpis za strokovno usposabljanje na svoji spletni strani najmanj mesec dni pred datumom, določenim za začetek usposabljanja.

 

Prijave za usposabljanje lahko kandidati podajo bodisi pisno po pošti na naslov:

Sport-Mark d.o.o., Vosek 26c, 2231 Pernica, ali po elektronski pošti, ki je navedena v razpisu oziroma na drug način, naveden v razpisu.

 

Po prijavi prejme kandidat račun za usposabjanje, ki ga mora poravnati v navedenem roku. V kolikor tega ne stori, ne more pristopiti k usposabljanju, razen če se z Izvajalcem ne dogovori drugače. Izvajalec omogoča obročno plačilo usposabljanja, ki pa je zaradi višje zaradi s tem povezanih stroškov.

 

Kandidati se lahko od usposabljanja s polnim povračilom šolnine odjavijo najkasneje dva tedna pred razpisanim prvim terminom. Če se kandidat odjavi do tedna dni pred razpisanim terminom, je upravičen do vračila zmanjšanega dela šolnine in sicer se znesek zmanjša za 200 eur, kar ustreza administrativnim stroškom Izvajalca. Za kasnejše odpovedi, kot tudi za odstope od usposabljanja med samim potekom usposabljanja, kandidat ni upravičen do povračila šolnine.

 

Prijavo kandidata na usposabljanje lahko vloži kandidat sam, ali organizacija, ki je plačnik usposabljanja. Izvajalec potrdi prejetje prijave in preko e-pošte kandidata obvešča o vseh potrebnih informacijah vezanih na usposabljanje.

 

 

 1. člen

pogoji za pristop na usposabljanja

 

Pogoji za pristop na inštruktorsko stopnjo:

– polnoletnost,

– najmanj IV. stopnja izobrazbe,

– najmanj 40 ur prakse v lastnem okolju, ki jo mora kandidat opraviti tekom usposabljanja.

 

 1. člen

izvedba usposabljanja

 

Usposabljanje obsega teoretični in praktični del.

 

Teoretični del uposabljanja se izvede v trajanju in na lokaciji, navedeni v razpisu. Med samim uposabljanjem lahko Izvajalec spremeni tako trajanje kot lokacijo usposabljanja, pri čemer mora upoštevati minimalne standarde glede obsega in vsebin uposabljanja.

 

Praktični del uposabljanja se praviloma izvaja v fitnesu, navedenem v razpisu.

 

 1. člen

preizkus usposobljenosti

 

Kandidati z najmanj 80% prisotnostjo na usposabljanju (tako teoretični kot praktični del) lahko pristopijo k izpitu – preizkusu usposobljenosti.

 

Izpit je pisni, obsega pa tako teoretični kot praktični del. Na izpitu se upoštevajo vsebine programa usposabljanja, posredovane vsebine ter ter obvezna in priporočena literatura.

 

Kandidati so o roku in kraju razpisanih izpitnih terminov obveščeni  med samim usposabljanjem ter dodatno preko spletne strani in/ali elektronske pošte.

 

Kandidat lahko k izpitu pristopi enkrat. Vsak nadaljnji pristop je plačljiv.

 

Kandidati izpite pišejo samostojno, prepisovanje ni dovoljeno.

 

Izpit se piše izključno s kemičnim svinčnikom, v primeru, da kandidat želi popraviti svoj odgovor, ga prečrta in se poleg popravka podpiše.

 

Po končanem izpitu kandidat zapakira izpit v priloženo kuverto ter jo zalepi; to onemogoči kasnejše poseganje v samo vsebino izpita.

 

 1. člen

izpitna komisija

 

Izpit se opravlja pod nadzorom izpitne komisije, ki jo sestavljata najmanj 2 člana.

 

Izpitna komisja po končanem izpitu izpolni kratek zapisnik o poteku izpita ter jamči za pravilno izvedbo izpita.

 

 1. člen

rezultati

 

Vse izpite pregleda in oceni pristojni organ IFPA v Ameriki, zaradi česar lahko kandidati pričakujejo rezultate izpita v roku 3-4 tednov.

 

Za morebitno hitro procesiranje izpita mora kandidat zaprositi pred začetkom opravljanja izpita. Hitro precesiranje izpita se dodatno plača, kandidat pa lahko pričakuje rezultate v roku 10 dni.

 

Kandidati prejmejo rezultate na svoj elektronski naslov, ki so ga navedil na samem izpitu. Nato prejmej še uradne diplome, ki imajo veljavnost 2 let.

 

 1. člen

vpogled v izpit

 

Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja pri usposabljanju strokovnih delavcev, lahko pri Izvajalcu v roku 8 delovnih dni od prejetja rezultatov izpita zahteva vpogled v izpit.

 

 1. člen

diplome

 

Kandidatu, ki je uspešno opravil vse obveznosti za naziv strokovnega delavca v športu, IFPA izda diplomo o usposobljenosti (javno veljaven dokument, ki izkazuje usposobljenost).

 

Izvajalec posreduje diplomo ustreznemu organu – Fakulteti za šport, ki skladno s postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij na podlagi programa izobraževanja kandidatu prizna 2. stopnjo usposobljenosti v športu.

 

Po poteku tega obdobja morajo Kandidati licenco obnoviti oziroma podaljšati. To lahko storijo z zbiranjem točk CEU credit, in sicer potrebujejo 12 točk za podaljšanje licence za 1 leto oziroma 24 točk za podaljšanje licence za 2 leti:

 

 1. a) Kandidat se udeleži specializiranega usposabljanja IFPA, s katerim pridobi 24 točk in s tem podaljšanje veljavnosti licence za 2 leti;
 2. b) Kandidat se udeleži katerega od usposabljanj IFPA za nadaljnjo izobraževanje (CEU), s katerimi pridobi do 12 točk in s tem podaljšanje licence za 1 leto;
 3. c) Kandidat se prijavi na prejemanje obvestil “fitbit”, preko katerih nadaljuje svoje izobraževanje ter za vsak izpolnjen test, ki ga prejme preko obvestil, prejme 1 točko. S pomočjo 12 točk se podaljša licenca za 1 leto;
 4. d) po dogovoru z Izvajalcem le-ta izvede druga izobraževanja in usposabljanja, ki se ovrednotijo s točkami, oziroma se Kandidatu prizna udeležba na drugih izobraževanjih, s čemer Kandidat nabere točke za obnovo oziroma podaljšanje licence.

 

Podrobnosti obnavljanja in podaljševanja licence so natančno opredeljene v Pogojih IFPA o obnavljanju licence.

 

Izvajalec vpiše Kandidata v evropski register fitnes profesionalcev (EREPS).

 

 1. čle

vodenje evidence

 

Pri vodenju evidence, ki jo v skladu z zakonom vodi Izvajalec, se smiselno uporabljajo Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu.

 

 

 1. člen

spremembe pravilnika

 

Ta pravilnik se lahko kadarkoli spremeni. Spremembe se objavijo na spletni strani Izvajalca.

 1. člen

začetek veljavnosti

Ta pravilnik velja od 1.4.2017 dalje.

Maribor, 14.4.2017

Naša spletna stran uporablja funkcionalne in analitične piškotki Google Analytics z namenom spremljanja in izboljšanja spletnega mesta. Z nadaljnim brskanjem po strani soglašate z namestitvijo piškotkov.